Zlyt rodiv

#mova #ukrajynsjka #dumka

Tcysto ujava, jakctco tcolovitcyj i serednjyj zlyjutj sja v odyn rid. Tcastkovo nadyxnuv sja svedzjkoju i dansjkoju movamy, de vidbuv sja zlyt mig gjinotcym i tcolovitcym rodamy.

Pidstava

Vidminky perevagno podibni, osoblyvo pomitno za prykmetnykamy, a otge i za zaimennykamy.

Vidminok  Tcolovitcyj Serednjyj
Nazyvnyj  ‑yj     ‑e
Rodovyj   ‑oho     ‑oho
Davaljnyj  ‑omu     ‑omu
Znaxidnyj  ‑oho, ‑yj  ‑e
Orudnyj   ‑ym     ‑ym
Mistsjovyj ‑omu, ‑im  ‑omu, ‑im

Mogna pomityty za znaxidnym, ge tcolovitcyj maje historitcnoho podjilu na ruxlyve i nji. V percomu vypadku vono jak rodovyj, v druhomu — jak nazyvnyj. Te same i dlja imennyka, tiljky tut ctce uskladnennja parabignymy formamy, tcasom neobovjazkovymy, tomu vizjmu lyce osnovni.

Odnyna
Vidminok  Tcolovitcyj Serednjyj
Nazyvnyj  ‑∅      ‑Holosna
Rodovyj   ‑a, ‑u    ‑a
Davaljnyj  ‑u      ‑u
Znaxidnyj  ‑∅, ‑a    ‑H
Orudnyj   ‑om     ‑Hm
Mistsjovyj ‑ě      ‑ě
Mnogyna
Vidminok  Tcolovitcyj Serednjyj
Nazyvnyj  ‑y      ‑a
Rodovyj   ‑iv     ‑∅, ‑iv
Davaljnyj  ‑am     ‑am
Znaxidnyj  ‑y, -iv   ‑a
Orudnyj   ‑amy     ‑amy
Mistsjovyj ‑ax     ‑ax

Sutjova rignytsja lyce v nazyvnoho mnogyny, vid kotroho takog zalege i znaxidnyj. A tak, tcolovitcyj vidminjuje sja natce serednje z kintsjom na o.

Djijoslova majutj rignytsju lyce v mynulomu odnyny: ‑yv proty ‑ylo, de v kolysj bulo l.

Pidsumok

Nazvy rodiv: gjinotcyj — zahaljnyj, tcolovitcyj + serednjyj — nitcyje.

Prykmetnyk i zaimennyk

Vidminok  Nitcyj
Nazyvnyj  ‑e
Rodovyj   ‑oho
Davaljnyj  ‑omu
Znaxidnyj  ‑e
Orudnyj   ‑ym
Mistsjovyj ‑omu

Imennyk

Odnyna
Vidminok  Nitcyj
Nazyvnyj  ‑∅ abo ‑Holosna
Rodovyj   ‑a
Davaljnyj  ‑u
Znaxidnyj  ‑∅ abo ‑H
Orudnyj   ‑om abo ‑Hm
Mistsjovyj ‑ě

Mnogyna vge ne zalege vid roda.

Mnogyna
Vidminok
Nazyvnyj  ‑y
Rodovyj   ‑iv
Davaljnyj  ‑am
Znaxidnyj  ‑iv
Orudnyj   ‑amy
Mistsjovyj ‑ax

Djijoslova nitcyjoho dlja mynuloho odnyny: ‑lo.

Ne skagu, ge tak i pysaty jmu, ale dekotri oznaky tsjoho mogutj buty.