Zlyt rodiv

#mova #ukrajynsjka #dumka

Tcysto ujava, jakctco tcolovitcyj i serednjyj zlyjutj sja v odyn rid. Tcastkovo nadyxnuv sja svedzjkoju i dansjkoju movamy, de vidbuv sja zlyt mig gjinotcym i tcolovitcym rodamy.

Pidstava

Vidminky perevagno podibni, osoblyvo pomitno za prykmetnykamy, a otge i za zaimennykamy.

Vid. Tcol.    Ser.
N   ‑yj     ‑e
R   ‑oho    ‑oho
D   ‑omu    ‑omu
Z   ‑oho, ‑yj  ‑e
O   ‑ym     ‑ym
M   ‑omu, ‑im  ‑omu, ‑im

Mogna pomityty za znaxidnym, ge tcolovitcyj maje historitcnoho podjilu na ruxlyve i nji. V percomu vypadku vono jak rodovyj, v druhomu — jak nazyvnyj. Te same i dlja imennyka, tiljky tut ctce uskladnennja parabignymy formamy, tcasom neobovjazkovymy, tomu vizjmu lyce osnovni.

Odnyna
Vid. Tcol.    Ser.
N   ‑∅     ‑Holosna
R   ‑a, ‑u   ‑a
D   ‑u,     ‑u
Z   ‑∅, ‑a   ‑H
O   ‑om     ‑Hm
M   ‑ě,     ‑ě
Mnogyna
Vid. Tcol.    Ser.
N   ‑y     ‑a
R   ‑iv     ‑∅, ‑iv
D   ‑am,    ‑am
Z   ‑y, -iv   ‑a
O   ‑amy    ‑amy
M   ‑ax,    ‑ax

Sutjova rignytsja lyce v nazyvnoho mnogyny, vid kotroho takog zalege i znaxidnyj. A tak, tcolovitcyj vidminjuje sja natce serednje z kintsjom na o.

Djijoslova majutj rignytsju lyce v mynulomu odnyny: ‑yv proty ‑ylo, de v kolysj bulo l.

Pidsumok

Nazvy rodiv: gjinotcyj — zahaljnyj, tcolovitcyj + serednjyj — nitcyje.

Prykmetnyk i zaimennyk

Vid. Nitc.
N   ‑e
R   ‑oho
D   ‑omu
Z   ‑e
O   ‑ym
M   ‑omu

Imennyk

Odnyna
Vid. Nitc.
N   ‑∅ abo ‑Holosna
R   ‑a
D   ‑u
Z   ‑∅, abo ‑H
O   ‑om abo ‑Hm
M   ‑ě
Mnogyna
Vid. Nitc.
N   ‑y
R   ‑iv
D   ‑am
Z   ‑y
O   ‑amy
M   ‑ax

Djijoslova nitcyjoho dlja mynuloho odnyny: ‑lo.

Ne skagu, ge tak i pysaty jmu, ale dekotri oznaky tsjoho mogutj buty.